Zonder groeipad jobs en diensten van kleine spelers in gevaar

Onze sector telt nog heel wat organisaties die te klein zijn om op termijn hun erkenning (label) te behouden. De Koepel LDE hield daarover een enquête die opvallende cijfers liet zien. 

Schaalgrootte

Het nieuwe decreet over de lokale diensteneconomie dat in voege trad op 1 april 2015 schrijft voor dat erkende organisaties tegen 1 januari 2018 minstens vijf voltijdse equivalenten moeten tellen. De filosofie hierachter is dat deze schaal nodig is om kwaliteit te garanderen. Het oude decreet uit 2006 had de opstapdrempel voor nieuwe inititiatieven al laag gelegd met het oog op een dergelijke doorgroei in een latere fase.  

Zowat 90 organisaties, samen goed voor een tewerkstelling van 170 vte, kunnen daarmee in de problemen komen als zij daar niet tijdig een oplossing voor vinden.  Mogelijke oplossingen zijn groei en fusie, naast overdracht van het label aan een andere aanbieder van lokale diensten.  

Organisaties zijn niet klaar voor de stap

Een enquête van de Koepel LDE wijst uit dat de meerderheid of 56% van deze organisaties nog geen concrete stappen heeft gezet of heeft kunnen zetten om een oplossing te vinden. Veel organisaties wachten op een uitbreidingsronde bij de overheid of vinden geen geschikte partners die een alternatieve oplossing kunnen aanreiken.  

We vroegen ook welke strategie deze organisaties hebben gekozen om de jobs en de diensten uit hun werking te bestendigen.  Het resultaat leest u in de volgende tabel.  

Groei 26%
Fusie 14%
(Inter)gemeentelijke integratie 23%
Overdracht  9%
Stopzetting 16%
Geen beslissing 12%

 

Concreet blijkt dat een meerderheid of 54% van de organisaties nu op een spoor zit dat ongunstig is naar continuering van jobs en diensten toe.  Want 16% kiest voor stopzetting, 26% kiest voor groei terwijl de overheid geen uitbreidingsbeleid uitzet en 12% heeft nog geen beslissing genomen over de te kiezen strategie terwijl de uiterste termijn toch dichterbij komt. 

Meer schot in de zaak

Groei is de sleutel in dit dossier.  Groei sluit aan op de dynamiek van initiatieven waar 3 à 4 tewerkstellingsplaatsen werden uitgebouwd. Groei compenseert ook voor dossiers van fusie en overdracht die muurvast zitten.  Fusie ligt niet voor de hand omdat organisaties in hun omgeving of regio vaak onvoldoende samenvoegbaar contingent aantreffen. En overdrachten lopen niet zo vlot omdat bepaalde scenario's botsen op beperkende regels.  

Toch liet minister Liesbeth Homans onlangs in de commissie sociale economie van het Vlaams parlement verstaan dat er 'geen groeipad' is.  Hoewel we eerder in de beleidsnota sociale economie lazen dat er 'een beperkt groeipad' zou komen.  De sector rekent alleszins op deze zuurstof.   

Als sector dringen we erop aan dat er schot komt in dit sociale economie dossier.  Fusies en overdrachten moeten beter worden gefaciliteerd. Waar stopzettingen dreigen moet dringend geheroriënteerd worden, zodat voldoende krachtige organisaties uit de sector het werk kunnen overnemen. En omdat dit alles zeker niet voldoende zal zijn om alle 170 tewerkstellingsplaatsen en de daarmee verbonden diensten te blijven valoriseren, is ook een aanvulling met een hondertal extra plaatsen geen overdreven luxe.