Quid ambities Vlaamse Regering voor gezinsondersteuning via de lokale diensteneconomie?

Een zoveelste probleemstelling voor onze sector ... De klaverbladfinanciering voor preventieve gezinsondersteuning in de lokale diensteneconomie staat op de helling. 

Sinds 2012 ontvangen verschillende lokale diensteneconomieorganisaties een projectsubsidie via klaverbladfinanciering voor integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning. Het gaat om € 400.000, goed voor een contingent van 22,5 voltijdse arbeidsplaatsen voor doelgroepwerknemers in de lokale diensteneconomie. De betrokken medewerkers staan onder meer in voor sociale versterking van ouders en een betere instroom van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in het kleuteronderwijs.

Deze activiteit onderscheidde zich de voorbije jaren door een positieve ontschottende samenwerking over verschillende beleidsdomeinen heen: welzijn, armoedebestrijding en sociale economie (en in het begin ook onderwijs) en was een voorbeeld voor toekomstige klaverbladmodellen.

Na positieve evaluaties van de betrokken projecten zouden deze vanaf 1 januari 2015 structureel verankerd en gefinancierd worden binnen het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan het decreet houdende de organisatie van de Preventieve Gezinsondersteuning. In de loop van 2016 kregen de betrokken organisaties echter bericht dat zij voor de laatste keer een aanvraag konden indienen voor de vereiste klaverblad- ofte cofinanciering vanuit de beleidsdomeinen welzijn en armoede, en dat deze middelen vanaf 2017 anders zullen verdeeld worden middels een open oproep. We hebben vernomen dat deze oproep momenteel in een finale fase zit. Als koepelorganisatie betreuren wij het feit dat we niet betrokken zijn bij het proces van totstandkoming.

Daarnaast heeft bovenstaande beslissing ingrijpende gevolgen op het terrein, waaronder op de sociale tewerkstelling van doelgroepwerknemers. We krijgen vanuit de sector verontrustende signalen dat er reeds een aantal personen in opzeg gezet zijn. We verwijzen in dit kader naar de beleidsbrief sociale economie, waarin Liesbeth Homans als minister van sociale economie de ambitie uitspreekt om meer klaverbladen structureel te verankeren en dit in het bijzonder voor de gezinsondersteunende diensten (p. 11). We verwachten van de Vlaamse Regering dan ook dat ze deze beleidsintentie blijft onderschrijven en nakomt.

Als Koepel formuleerden wij in juni al onze bezorgdheid naar Kind en Gezin. Onlangs bezorgden we onze reactie ook aan de kabinetten van de ministers van Welzijn en van Sociale Economie en Armoede. Het kabinet sociale economie stelde een overleg in het vooruitzicht maar dit stelt de sector niet gerust, wetende dat een open oproep nog deze maand kan gelanceerd worden.

Het zonder dialoog met de sector wijzigen en zelfs ondergraven van een klaverbladakkoord vormt een bijkomende probleemstelling voor onze ondernemingen. Naast de blokkering van de instroom van nieuwe werknemers sinds april vorig jaar en naast de onzekerheid die werd afgeroepen over de financieringslijn vanuit sociale inschakelingseconomie (SINE). 

Wij hopen in dit dossier op een goede overgang, zowel op het terrein van de preventieve gezinsondersteuning als op het terrein van de sociale tewerkstelling.