Verslag kick-off doorstroom LDE

Op woensdag 25 april verzamelden meer dan 50 vertegenwoordigers van LDE-organisaties en reguliere sectoren en ondernemingen in Leuven voor de Kick-off Doorstroom Lokale Diensteneconomie, het startmoment van een traject over doorstroom voor en door alle belanghebbenden.

Na een inleidende uiteenzetting door koepelvoorzitter Jan Van Passel en een getuigenis van LDE-organisatie IN-Z over organisatie-inrichting en samenwerking in het kader van doorstroom werden de aanwezigen opgedeeld in drie focusgroepen. Hierin wisselden de deelnemers uit over de noden van zowel de sociale als de reguliere economie aan een ondersteunings- en beleidskader om van doorstroom een succesverhaal te maken.

Het koepelsecretariaat maakte een verslag van deze dag. Op basis hiervan werkte de Raad van Bestuur een nota uit over doorstroom die werd bezorgd aan de bevoegde minister en de stakeholders met de vraag naar een sterker flankerend beleid.