Reactie van de sector op het Vlaams regeerakkoord 2019-2024

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering stelt maatregelen voorop die de leefbaarheid van sociale ondernemingen grondig aantast. Onze sector vraagt financiële garanties en een snel begin van dialoog over haar toekomst. 

De sector nam kennis van de maatregelen die de nieuwe Vlaamse regering vooropstelt voor de sociale economie. Zij leest daarover in het regeerakkoord de volgende passages:

"De lokale Diensteneconomie-initiatieven hervormen we naar individueel maatwerk. De Lokale Diensteneconomie-initiatieven kunnen zich verder ontplooien in het kader van het individueel maatwerk. De combinatie van individueel maatwerk en klaverbladfinanciering blijft mogelijk".

"We zetten verder in op het inschakelen van reguliere werkgevers in de tewerkstelling van doelgroepmedewerkers d.m.v. de invoering van 'individueel maatwerk' (hervorming van de oude SINE-maatregel)".

Het hoeft geen betoog dat dergelijke beleidsvoornemens de toekomst van onze sector heel zwaar ondermijnen.

De Koepel LDE stelt categoriek dat elk nieuw te schrijven kader enkel in samenspraak me de sector tot stand kan komen. Bijkomend en noodzakelijk hieraan gekoppeld vraagt de sector de garantie dat geoormerkte budgetten LDE en SINE die vandaag de financieringsbasis van onze ondernemingen vormen, integraal en exclusief in het uit te werken model worden voorzien.

In haar beleidsverklaring zet de Vlaamse Regering hoog in op de werkzaamheidsgraad en mikt zij op 80% arbeidsparticipatie. Eén van de gekende pijnpunten situeert zich bij kwetsbare groepen, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De lokale diensteneconomie is nochtans een cruciale partner bij activering en talentvalorisatie. Onze sector telt dan ook 3000 arbeidsplaatsen.

Daarnaast onderschrijft het regeerakkoord eveneens het sociaal ondernemerschap op het vlak van publieke dienstverlening. Laat onze ondernemingen nu net unieke diensten leveren op het gebied van zorg, welzijn en milieu. Dagelijks maken duizenden bejaarden, gezinnen, kinderen, pendelaars, buurtbewoners, streektoeristen en anderen, gebruik van het diverse aanbod van onze sector. Steden en gemeenten rekenen op de lokale diensteneconomie om in hedendaagse behoeften van bepaalde groepen van haar inwoners te voorzien.

Niet voor niets werd nog maar in 2015 een vernieuwd LDE-decreet in die zin geïmplementeerd. Nooit eerder waren onze ondernemingen zo maatschappelijk relevant als vandaag.

De Koepel LDE dringt dan ook bij de Vlaamse Regering en de verantwoordelijke Minister van Werk en Sociale Economie aan om op de kortst mogelijke termijn over de hervormingsplannen met ons in dialoog te treden, teneinde samen met ons naar oplossingen te zoeken. Onze leden vragen ons dan ook om niet lijdzaam toe te zien hoe een maatschappelijke investering van deze omvang op de helling komt te staan.

Download