Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten

Medio mei werkte de Vlaamse overheid een model van verdeling uit voor de middelen van aanvullende lokale diensten (ALD). 

Het dpt. WSE werkte een mechanisme uit om de werkingssubsidie voor de aanvullende lokale diensten tijdens de overgangsperiode te verdelen. De verdeling gebeurt op basis van de uitgevoerde bevraging (november 2022) die de bestaande samenwerkingsverbanden binnen lokale en Vlaamse klaverbladen in beeld brengt.  Een nieuw element is dit: men houdt enerzijds rekening met het in 2019 ontvangen SINE-budget (50%) en anderzijds met de bezetting/invulling in de LDE-onderneming kwartaal 4 2022 (50%).  

Voor de verdeling van de middelen werd een BVR opgemaakt, waarvoor met hoogdringendheid advies is gevraagd aan de inspectief financiën. Streefdoel voor goedkeuring door de Vlaamse regering is begin/half juni. Daarop zal omzendbrief vertrekken naar alle lokale besturen.

Voor lokale besturen en regisseurs is op 26 juni een infosessie aangekondigd over het kader, de verdelingsmethodiek en de operationele uitvoering (bv. rapporteren BBC). Het geheel van de timing maakt het moeilijk voor organisaties om de financiële parameters van hun opdrachten te kennen voorafgaand aan de periode vanaf de overgang die reeds begint op 1 juli. Wij raden organisaties aan om ten laatste vanaf nu met hun lokale opdrachtgevers in gesprek te gaan over deze regeling en hoe deze kan worden ingevuld. 

In het kader van de Vlaamse klaverbladen worden protocollen gefinaliseerd met de betreffende beleidsdomeinen.