Nieuwe richtlijnen VDAB moeten zorgen voor een betere toeleiding

In de Commissie Sociale Economie van het Vlaams Parlement werd er donderdag 12/10 een vraag om uitleg gesteld over ICF-screening in de sociale economie. Deze zomer trokken we als koepel immers opnieuw aan de alarmbel over de moeizame toeleiding van doelgroepwerknemers naar lokale diensteneconomie, die een bedreiging vormt voor de toekomst van de sector.

In het voorjaar van 2017 vond er reeds een gedachtewisseling plaats in deze commissie over de evaluatie van de ICF-screening. Hieruit bleek dat sinds de inwerkingtreding van het nieuwe decreet een zwakkere groep werd toegeleid naar LDE. VDAB en het departement WSE gingen als gevolg hiervan onderzoeken of het nodig was om de toeleidingscesuren bij te sturen in functie van het herstel van het evenwicht tussen zwakke en sterke profielen. De voorbije maanden werden een aantal pistes afgewogen om de cesuren bij te stellen, maar de betrokkenen maakten de vaststelling dat er met dergelijke ingrepen weinig impact kan gegenereerd worden.
 
De overheid concludeerde wel dat de VDAB-consulenten over een grote keuzevrijheid beschikten, die ervoor zorgde dat een profiel dat voldeed aan de LDE-criteria, toch geen toegang kreeg tot de werkvorm, omdat de consulent de kandidaat als te sterk beoordeelde. Dit is uiteraard niet conform de regelgeving en dus werden de richtlijnen sinds begin oktober aangepast:
 
  • Wanneer de scores van ICF aantonen dat iemand geen advies op LDE mag krijgen en de consulent vindt van wel op basis van andere elementen in het dossier, mag de consulent deze persoon toch toegelaten tot de maatregel LDE. (Dit gebeurde tot op vandaag ook al.) 
  • Maar als de scores van ICF zeggen dat iemand een advies LDE mag krijgen en de consulent vindt dat dit niet het geval is, op basis van andere factoren in het dossier, dan mag de consulent dit niet overrulen en moet hij de kandidaat toch toelaten voor lokale diensteneconomie. (Dit is een wijziging ten opzichte van de gang van zaken vandaag.)
 
Overigens zal VDAB de personen die volgens deze bijgestuurde richtlijn wel een ticket LDE hadden moeten krijgen in het verleden en op vandaag nog niet aan het werk zijn opnieuw uitnodigen en desgevallend een ticket toekennen.
 
Op 24 oktober volgt een overleg met het kabinet sociale economie, het departement WSE en VDAB om dit grondiger te bespreken aan de hand van cijfermateriaal. We zullen hierbij zeker aandringen op een grondige monitoring en evaluatie van de nieuwe richtlijnen die een verbetering in de toeleiding tot gevolg moeten hebben.