Minister Homans stelt beleidsbrief 2017-2018 voor

Op 27 oktober diende minister van sociale economie, Liesbeth Homans, haar beleidsbrief sociale economie 2017-2018 in. Ze stelde deze op 16 november voor in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement, een verdere bespreking met de commissieleden volgt eind november.

De eerste strategische doelstelling in de beleidsbrief is “Iedereen aan het werk/iedereen participeert”. Hierbij geeft de minister enkele aandachtspunten aan specifiek voor de lokale diensteneconomie:

  • De minimale schaalgrootte van 5 VTE
  • Aandacht voor de toeleiding
  • Klaverbladfinanciering die onder druk komt te staan door wijzigingen in het engagement van de belendende domeinen

Aan het eerste aandachtspunt werd deels tegemoetgekomen door in de zomerperiode een groeipad van 200 VTE te voorzien. Daarnaast besliste de minister om de datum waarop de ondernemingen aan de minimale schaalgrootte moeten voldoen, te verschuiven naar 1 januari 2019. De beleidsbrief bevat hier ook een aankondiging van een nieuwe groeipad dat voor de lokale diensteneconomie zal bestaan uit 160 VTE en waarvan de oproep verwacht wordt begin 2018.

 In het kader van de toeleidingsproblematiek verwijst de minister naar het gevoerde evaluatieonderzoek en het bijbehorende rapport dat begin 2017 werd voorgesteld en dat onlangs leidde tot een aanpassing van de richtlijnen voor de ICF-consulenten (zie nieuwsbrief oktober). De toeleiding wordt ook na deze aanpassing verder bekeken en indien nodig bijgestuurd.

Voor wat betreft de klaverbladfinanciering beoogt de minister steeds het behoud van de inschakelingstrajecten voor de doelgroepwerknemers.

De zesde staatshervorming voorziet in de regionalisering van het doelgroepenbeleid. Ook de SINE-maatregel kan hierin worden gesitueerd. In navolging van de goedgekeurde conceptnota “naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie” wordt onderzocht welke maatregelen geïmpacteerd worden bij een dergelijke hervorming. De minister werkt hieraan verder in dialoog met de stakeholders.  

Een tweede prioriteit in de beleidsbrief is het realiseren van een lokaal maatschappelijk surplus, door middel van de klaverbladen in de lokale diensteneconomie. Hier zien we opnieuw het engagement van de minister om bestaande klaverbladen op te volgen en de middelen voor de inschakelingstrajecten ter beschikking te stellen van de klaverbladen.

Wat betreft de ondersteuning van sociale economie geeft de minister toelichting bij de nieuwe organisatie van de collectieve ondersteuning, na het einde van de convenant met in|C. Het departement WSE zal voortaan zelf de verschillende werklijnen coördineren en overheidsopdrachten uitschrijven. Dit najaar zal een behoeftebevraging gelanceerd worden bij alle SE-ondernemingen, die zal peilen naar concrete noden en verwachtingen naar toekomstige acties en initiatieven. Ook zal een nieuwe website socialeeconomie.be ontwikkeld worden.

De volledige tekst staat hier: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1203657.