Koepel LDE bezorgd over de impact van het onbelast bijklussen op sociale tewerkstelling

Op woensdag 25 oktober keurde de federale regering het ontwerp van de wet op “economische relance en versterking sociale cohesie” goed. Het wetsontwerp roept onder andere voor het verenigingswerk en voor occasionele diensten tussen burgers een nieuw statuut in het leven waarbinnen particulieren binnen bepaalde grenzen fiscaal onbelast kunnen bijverdienen. Ook de wetgeving voor de vrijstelling van sociale bijdragen is op komst.

In de lijst met diensten aan verenigingen en occasionele diensten aan burgers zien wij verschillende activiteiten die vandaag uitgevoerd worden door doelgroepwerknemers in de lokale diensteneconomie, zoals ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken, kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning en kinderopvang. In deze domeinen slaagde onze sector erin om, op vraag van de Vlaamse overheid en lokale besturen, door middel van competentieversterkende tewerkstelling voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in deze domeinen kwalitatieve en toegankelijke dienstverleningen uit te bouwen.

Wij drukten onze bezorgdheid uit over mogelijke verdringing van sociale tewerkstelling voor kwetsbare groepen en vroegen aan minister Homans, en bij uitbreiding aan alle leden van de Vlaamse Regering, om de voorgestelde lijst met activiteiten af te stemmen met het Vlaamse gevoerde beleid en dit signaal over te brengen naar de collega’s in de federale regering. We verwijzen hierbij ook naar het negatieve advies dat de Nationale Arbeidsraad eerdere deze week gaf en hierin ook kritiek heeft op de voorgestelde lijst van activiteiten.